ŽIADANKY   CENNÍKY      KALENDÁR   KONTAKTY

Transport vzoriek

Podmienky transportu pre jednotlivé druhy biologického materiálu

Základné pravidlá

 • každá vzorka sa považuje za potencionálne infekčnú
 • žiadanky a vonkajšok skúmaviek nesmú byť kontaminované biologickým materiálom
 • vzorky sú prepravované v uzatvorených odberových nádobach, ktoré sú vložené do stojana na skúmavky alebo prepravného kontajnera, aby počas transportu vzoriek nedochádzalo k ich rozliatiu, kontaktu vzoriek s okolín alebo inému poškodeniu vzoriek

 

Transport biologického materiálu

 • transport vlastnými vozidlami označenými logom firmy
 • prebratie materiálu pracovníkmi v pracovnom odeve s označením firmy a mena pracovníka
 • vzorky, ktorých preprava vyžaduje predpísanú teplotu sa transportujú v termoboxoch alebo v boxoch s teplomerom

 

Chyby pred prepravou a počas prepravy vzoriek

Krvné vzorky

 • dlhá doba medzi odberom a prepravou vzorky plnej krvi (hemolýza)

Močové vzorky

 • dlhá doba medzi odberom (zberom) moča a doručením na ambulanciu a dodaním do laboratória, preprava vzoriek moču v teplom prostredí znamená rozmnoženie baktérií a rozpad súčastí moču

Preprava a skladovanie

 • v teple a na svetle (mimo chladiaceho boxu) pri niektorých vyšetreniach vedie k nesprávnym výsledkom analýzy

 

Preprava biologického materiálu

Mikrobiologické kultivačné vyšetrenia

 • v uzatvorených plastových obaloch
 • na kultivačných médiach
 • v kontajneroch na to určených ( vyšetrenie stolice, sputa)
 • vzorky moču v uzatvorených nádobach alebo sterilných skúmavkach

 

Nájdi na stránke
Vyhľadávanie
Online výsledky

Medy.sk na Facebooku Napíšte nám Lekársky blog Lekársky blog