ŽIADANKY   CENNÍKY      KALENDÁR   KONTAKTY

Vyžaduje si CKD aktívny skríning?

Za skratkou CKD (z angl. Chronic Kidney Disease) sa skrýva síce zriedkavé, ale o to zákernejšie chronické ochorenie obličiek. Je dôležité robiť skríningové vyšetrenia u ochorenia, ktoré nie je tak časté? Určite áno. Je potrebné sa zamerať najmä na rizikovú skupinu ľudí, u ktorých je pravdepodobnosť vzniku chronickej choroby obličiek s tendenciou progredovať do renálnej insuficiencie vysoká. Tu bude skríning určite efektívny.

Pritom skríningové testy sú jednoduché a finančne nenáročné. Následky neskorej diagnostiky CKD sú často fatálne. CKD je skutočne tichým zabijakom. Pomaly a nenávratne ničí obličky.

Na skríningové testy stačí malá vzorka krvi a moča pacienta. V nich sa stanoví hladina kreatinínu.
Z nameraných hodnôt sa vypočíta glomerulová filtrácia (GF), ktorá podá dostatočnú informáciu o celkovej funkcii obličiek.

Ďalšiu podstatnú informáciu o stave obličiek poskytne vyšetrenie množstva albumínu v moči zbieranom za určité časové obdobie. Prítomnosť väčšieho množstva bielkoviny v moči je tiež znakom chronického ochorenia obličiek a je lepším indikátorom rizika progresie a predčasných srdcových infarktov a mozgových príhod ako samotná glomerulová filtrácia.

CKD sa dá odhaliť dvoma jednoduchými testami, a to krvným testom na stanovenie eGFR (estimated Glomerular Filtration Rate) a močovým testom na stanovenie proteinúrie. Na výpočet eGFR sa využíva hodnota sérového kreatinínu (do úvahy sa berie vek, pohlavie, rasa a povrch tela pacienta). Mikroalbuminúria (MBU), resp. proteinúria sa pre účely skríningu vyšetrujú z aktuálnej vzorky moču, v ktorej sa hodnotí pomer albumín/kreatinín (tento údaj postačuje pre skríningové vyšetrenie). Mikroalbuminúria často predchádza diabetickej nefropatii a svedčí aj o závažnosti srdcovo-cievnych komplikácií.

Výpočet GF podľa Cockcrofta a Gaulta sa dnes považuje za obsolentný a nahrádza sa kalkuláciou glomerulovej filtrácie podľa vzorca MDRM (Modification of Diet in Renal Disease), ktorý bol použitý vo veľkej multicentrickej štúdii sledujúcej vplyv bielkovín na rýchlosť progresie CKD.

Odporúča sa, aby laboratórium automaticky vypočítalo eGFR u každého pacienta, ktorý má indikované vyšetrenie kreatinínu v sére. Vo väčšine prípadov, ak je funkcia obličiek stabilizovaná, môže takto kalkulovaná eGFR nahradiť meraný klírens kreatinínu, na ktorý je potrebný zber moču počas 24 hodín. Výpočet eGFR nie je vhodný pre deti a ľudí nad 70 rokov.

Kedy sa doporučuje skríning CKD ?
Vysoko riziková skupina sú pacienti s ochorením obličiek v rodinnej anamnéze, pacienti s arteriálnou hypertenziou a diabetes mellitus, chorí s opakovanými infekciami uropoetického traktu a so systémovými ochoreniami postihujúcimi obličky.

Skríning CKD je veľmi efektívny u populácie staršej ako 60 rokov, a to aj keď nie sú prítomné iné rizikové faktory.

Nájdi na stránke
Vyhľadávanie
Online výsledky

Medy.sk na Facebooku Napíšte nám Lekársky blog Lekársky blog